Zagospodarowanie odpadów komunalnych

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazywane są do zagospodarowania do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) posiadającego status instalacji komunalnej.

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Rzędowie, Rzędów 40, 28-142 Tuczępy, tel.: 15 864 22 51, 15 816 51 02, fax 15 816 51 03, e-mail: zgok@zgokrzedow.pl

Obecne instalacje zarządzane przez ZGOK Sp. z o.o. to:

1.    Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych

2.    Instalacja do przetwarzania odpadów zielonych i innych ulegających biodegradacji 

3.    Instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne