Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w terminie do 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy.