Powróć do: 2023

Przebudowa drogi w miejscowości Uników

Tytuł inwestycji:

Przebudowa drogi w miejscowości Uników, na dz. nr ewid. 242, od km 0+000 do km 0+202, dł. 202m

 

Zakres robót:

Przebudowa drogi obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno–bitumicznych o szerokości 3,50 m i grubość 7 cm (warstwa ścieralna 4 cm + warstwa wyrównawcza 3 cm), wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym grubość do 10cm, obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 0,5 m; Przebudowa drogi na odcinku 202 mb.

 

Koszt realizacji inwestycji oraz źródła finansowania:

Całkowity koszt realizacji inwestycji:       161 124,16  zł

Dofinansowanie (źródło):                             124 471,00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2023r.

Wkład własny:                                                   36 653,16 zł

 

Termin realizacji:

Inwestycja zrealizowana (zadanie zakończono i odebrano grudzień 2023 roku)

 

Zdjęcia:

droga_uników_w_trakcie_realizacji_nawierzchnia_asfaltowa-
droga uników w trakcie realizacji nawierzchnia asfaltowa.