Powróć do: Kultura

Osobowość Roku Gminy Pińczów

"Osobowość Roku Gminy Pińczów" - wyróżnienie przyznawane w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Nr XV/119/07 z dnia 3 października 2007 roku oraz uchwałę Rady Miejskiej Nr III/12/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku. Tytuł jest wyrazem uhonorowania i uznania społeczności lokalnej dla wyróżniających się osób, których działalność, dokonania i osiągnięcia w sposób znaczący wiążą się z Gminą Pińczów. Tytuł „Osobowość Roku Gminy Pińczów” nadawany jest przez Kapitułę powołaną przez Radę Miejską na wniosek Burmistrza.

Propozycje osób do otrzymania tytułu mogą składać instytucje, fundacje, stowarzyszenia działające na terenie gminy oraz osoby fizyczne, pełnoletnie, zameldowane lub zamieszkujące na terenie Gminy Pińczów. W przypadku wniosku składanego przez osoby fizyczne wymagane jest poparcie tego wniosku przez co najmniej 20 osób – mieszkańców Gminy Pińczów.

Wniosek o przyznanie wyróżnienia powinien zawierać:

- dane o kandydacie
- uzasadnienie wniosku
- adres lub siedzibę instytucji praz podpis zgłaszającego
- zgodę kandydata

Zgłoszenia, wraz z uzasadnieniem, składa się  do 31 grudnia każdego roku na adres Urzędu Miejskiego w Pińczowie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Osobowość Roku”.

Wyróżnienie, po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszonych wniosków, nadaje Kapituła w drodze uchwały podjętej w głosowaniu tajnym.

Osoba wyróżniona otrzymuje statuetkę oraz dyplom. 

osobowość                                                                                                                                                                           Fot.  Statuetka "Osobowość Roku Gminy Pińczów"