Powróć do: Podatki

Podatki od osób prawnych

 1. Podatek od nieruchomości
 2. Podatek rolny
 3. Podatek leśny
 4. Podatek od środków transportowych

 
 

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 

Jeśli jesteś właścicielem, posiadaczem samoistnym nieruchomości, użytkownikiem wieczystym gruntu lub posiadaczem mienia publicznego musisz zapłacić podatek od nieruchomości. Wysokość podatku zależy od powierzchni gruntów i budynków oraz stawki, która obowiązuje w gminie.

 


 

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

UCHWAŁA NR XLVIII/492/2022 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok

 


 

Dokumenty, które należy złożyć:

Podatnicy składają organowi podatkowemu (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta) właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania (tj. gruntów, budynków, itp.), sporządzone na formularzach wg wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Finansów:

 • deklarację na podatek od nieruchomości DN-1:

 

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 

wraz z załącznikami:

 • ZDN-1:

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

 

 • ZDN-2:

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

 

Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników, którzy korzystają ze zwolnień na podstawie ustawy.

 


 

Termin złożenia deklaracji:

 • Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, składają deklarację na podatek od nieruchomości - do 31 stycznia roku podatkowego - a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniuw terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

 


 

TERMIN PŁATNOŚCI podatku od nieruchomości:

 

Osoby prawne opłacają podatek na podstawie złożonej deklaracji do 15 dnia każdego miesiąca,

a za styczeń - do 31 stycznia roku podatkowego.

 
 

2. PODATEK ROLNY

 

 


 

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

UCHWAŁA NR XLVIII/491/2022 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok

 


 

Stawki podatku rolnego:

 • dla gruntów gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 2,5 q (od 1 ha przeliczeniowego) w 2023 r. wynosi 162,50 zł.
 • dla pozostałych gruntów rolnych, które podlegają podatkowi rolnemu – równowartość pieniężną 5 q żyta (od 1 ha) w 2023 r. wynosi 325,00 zł.

 

Dla gruntów gospodarstw rolnych:                                       podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.

Dla pozostałych gruntów o charakterze rolnym:            podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

 


 

Dokumenty, które należy złożyć:

 • deklarację na podatek rolny sporządzoną na formularzu DR-1:

 

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

 

wraz z załącznikami:

 • ZDR-1:

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

 

 • ZDR-2:

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

 

Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników, którzy korzystają ze zwolnień na podstawie ustawy.

 


 

Termin złożenia deklaracji:

 • Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - do 15 stycznia roku podatkowego - a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

 
 

3. PODATEK LEŚNY

 

 


 

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

 


 

Stawki podatku leśnego:

 • od 1 ha – równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy w 2023 r. wynosi 71,0996 zł.

 


 

Dokumenty, które należy złożyć:

 • deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzoną na formularzu DL-1:

 

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

 

wraz z załącznikami:

 • ZDL-1:

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

 

 • ZDL-2:

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

 

Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników, którzy korzystają ze zwolnień na podstawie ustawy.

 


 

Termin złożenia deklaracji:

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz jednostki organizacyjne Lasów Państwowych - w terminie do dnia 15 stycznia - a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

 
 

TERMINY PŁATNOŚCI PODATKÓW - rolnego i leśnego:

Podatnicy opłacają podatki w czterech ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego:

 

za I kwartał: do 15 marca
za II kwartał: do 15 maja
za III kwartał: do 15 września
za IV kwartał: do 15 listopada

 

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności I raty.

Jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy,

terminem płatności jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

 
 

4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 

 


 

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

 


 

Przedmiot opodatkowania podatkiem od środków transportowych:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 • ciągniki siodłowe i balastowe, przystosowane do używania łącznie z naczepą  lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony (włącznie),
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
 • autobusy.

Podatnikami podatku od środków transportowych są osoby fizyczne i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jako właścicieli traktuje się również posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych  lub prawnych, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

 


 

Stawki podatku od środków transportowych:

 • określa Uchwała Rady Miejskiej w Pińczowie:

 

UCHWAŁA NR XLVIII/494/2022 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok

 


 

Dokumenty które należy złożyć:

 • osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej składają deklaracje na podatek od środków transportowych sporządzone na formularzu DT-1:

 

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 

oraz załączniku:

 • DT-1/A:

 

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

 


 

Termin złożenia deklaracji:

 • w terminie do dnia 15 lutego - a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub w razie zaistnienia zmian odpowiednio skorygować deklaracje.

 


 

TERMIN PŁATNOŚCI podatku od środków transportowych:

Podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego:

 

za 1 półrocze: do 15 lutego
za 2 półrocze: do 15 września

 

Jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, terminem płatności jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

 
 

D O S T Ę P N E   S P O S O B Y   W N O S Z E N I A   O P Ł A T   :

 • w Kasie Urzędu Miejskiego w Pińczowie (godziny otwarcia: 8ºº - 14ºº),
 • na indywidualny rachunek bankowy,
 • na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pińczowie:

 

PKO Bank Polski S.A.:

Nr: 20 1020 2629 0000 9802 0365 9794